Mediační dohoda - mimosoudní majetkové vyrovnání

Cílem a smyslem mediačního procesu je uzavření mediační dohody, která do budoucna uspořádá vztahy mezi stranami, jež se mediace zúčastnily. Jelikož jsou dohody sjednávány v příznivé atmosféře, s odbornou péčí mediátora a v rámci efektivního procesu, jsou v průměru stabilnější než řešení a dohody uzavřené jinými postupy.
Mediační dohoda je hmotněprávní písemné ujednání stran o tom, jakým způsobem řeší vzájemný spor. Není tedy automaticky vykonatelná, tj. není exekučním titulem.

Právně neformální dohody
Je samozřejmě mnoho situací a sporů mezi účastníky mediace, které vykonatelnost mediační dohody nevyžadují, jelikož strany přišly do mediace vyřešit spory, které nemají takto právní charakter – účastníci jsou např. sousedé, kteří se nemohou dohodnout na způsobu parkování před domem, nebo rodiče, kteří se nemohou dohodnout na rozvrhu schůzek se svými dětmi. Mediační dohody jsou v těchto případech méně formální a strany k jejich splnění zavazuje pouze sám fakt, že ji uzavřeli. Svou formou tyto dohody zcela odpovídají přáním účastníků mediace, jsou jim přizpůsobeny jazykově i strukturou.   

Právní dohody
V rámci mediace jsou však také spory, které naopak vyžadují, aby mediační dohoda byla dále vykonatelná. V tomto případě pomohu účastníkům mediace sestavit takovou mediační dohodu, která bude právně korektní a tudíž připravena na případné opatření doložkou vykonatelnosti - ať už u notáře, nebo prostřednictvím smírčího řízení před soudem.  
V případě schválení mediační dohody jako soudního smíru platí, že tato dohoda získává stejné právní účinky jako rozhodnutí soudu. To znamená, že je pro strany závazná, nezměnitelná a povinnosti v ní obsažené jsou vynutitelné.   
Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení.
S celým procesem schvalování mediační dohody jako soudního smíru jsem schopna účastníkům v rámci mediace pomoci. Záleží na individuální domluvě.      

Obsah dohody je vždy výsledkem domluvy mezi stranami a sami za tuto dohodu nesou odpovědnost.

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates