Spory vhodné k mediaci

Pokud jde o obsah sporu, je pro mediaci vhodná většina kauz. Některé z nich jsou uvedeny níže. Vhodnost mediace se však posuzuje také podle toho, jaké strany se sporu účastní, jaký je jejich přístup, očekávání a potřeby.

Mediace se může realizovat pouze v případě, že s ní obě strany sporu souhlasí a dostaví se k mediačnímu jednání. Má smysl zejména v případech, ve kterých strany chtějí (nebo potřebují) zachovat vzájemný vztah do budoucna. Dále v případech, kdy jsou strany z nějakého důvodu závislé na vyřešení sporu, případně mají pocit zodpovědnosti za konflikt mezi nimi. Pokud se jedna strana sporu cítí být poškozena a odmítá, že by svým chováním přispěla k vytvoření konfliktu, je zde nutná její dobrá vůle se mediace zúčastnit. Mediace je možná za předpokladu, kdy strana, nebo strany (případně jejich právní zástupci), nezastávají názor, že ve sporu musí být nutně jen jedna strana vítězem a druhá poraženým.

Z obsahového hlediska jsou k mediaci vhodné zejména následující spory:

Občanské spory

 1. Spoluvlastnické spory, vypořádání spoluvlastnictví
 2. Majetkové spory
 3. Spory z uzavřených smluv, spory o zaplacení určité částky
 4. Sousedské spory
 5. Spory související s bydlením
 6. Spory vzniklé z odpovědnosti za škodu

Rodinné spory

 1. Předmanželské smlouvy
 2. Spory za trvání manželství, spory o výchově dětí, zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů
 3. Mezigenerační vztahy, mezigenerační soužití, péče o rodiče a prarodiče, péče o nemocného člena rodiny
 4. Rodinné podnikaní
 5. Rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, bytové otázky
 6. Výživné
 7. Spory ohledně styku s nezletilými dětmi
 8. Vztahy náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče)

Pracovní spory

 1. Spory na pracovišti, mezi zaměstnanci, mezi zaměstnanci a vedením  

Dědické spory

Obchodní spory

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates