První setkání s mediátorem

Účastníci řízení musí mediátora sami oslovit..........

Soudem nařízená mediace je v českém právu novinkou. Pravidla pro provádění mediace v České republice zavedl vůbec poprvé zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, který v této souvislosti také novelizoval občanský soudní řád a zavedl povinnou účast u mediátora.

Soud nařizuje účastníkům řízení první setkání s mediátorem usnesením. Většinou strany vyzve, aby se na osobě zapsaného mediátora dohodly a soudu tuto volbu oznámily. Pokud se tak nestane, soud dalším usnesením nařídí setkání s konkrétním zapsaným mediátorem.

Povinnost stanovená soudem účastníkům řízení se vztahuje pouze na první setkání s mediátorem, nikoliv na následnou účast v mediaci – ta je zcela dobrovolná, závisí na vůli všech zúčastněných stran a plně tak respektuje základní princip mediačního procesu. Účelem prvního setkání s mediátorem je informování stran o fungování mediace, o jejích možnostech, výhodách a principech.

Pokud se strany dohodnou, že mediaci zahájí, podepíší Smlouvu o provedení mediace a v rámci prvního setkání s mediátorem proběhne také jejich první mediace.

První nařízené setkání v rozsahu 3 hodin je stranami hrazeno dle vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora a činí 400,- Kč za každou započatou hodinu (200,- Kč každá ze stran). Odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem, nemusí mu následně soud zcela nebo zčásti přiznat náhradu nákladů řízení, nebo mu může za neuposlechnutí příkazu uložit pořádkovou pokutu.

 

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates