První setkání s mediátorem

Účastníci řízení musí mediátora sami oslovit..........

Soudem nařízená mediace je v českém právu novinkou. Pravidla pro provádění mediace v České republice zavedl vůbec poprvé zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, který v této souvislosti také novelizoval občanský soudní řád a zavedl povinnou účast u mediátora.

Soud nařizuje účastníkům řízení první setkání s mediátorem usnesením. Většinou strany vyzve, aby se na osobě zapsaného mediátora dohodly a soudu tuto volbu oznámily. Pokud se tak nestane, soud dalším usnesením nařídí setkání s konkrétním zapsaným mediátorem.

Mediátor vybraný stranami sporu: Soud ho žádným způsobem neinformuje o tom, že si jej účastníci sporu zvolili. Strany jej musí kontaktovat sami a následně se domluvit na termínu prvního setkání. Aby mohlo první setkání proběhnout, musí s mediátorem spolupracovat.   

Soudem určený mediátor: Soudem určený mediátor obdrží od soudu stejné usnesení, jaké obdrží účastníci řízení. Nemá však dále za povinnost účastníky kontaktovat, ani nenařizuje termín prvního setkání.  Strany sporu jsou povinny takto určeného zapsaného mediátora kontaktovat sami a domluvit se s ním na termínu prvního setkání. Pokud se mi však účastníci sporu do několika dnů od doručení usnesení neozvou sami, obešlu je dopisem, nebo se spojím s jejich právními zástupci. Jedná se o iniciativu, která jde nad rámec zákona o mediaci a účastníci sporu by se primárně měli o spojení s mediátorem snažit sami.  

Povinnost stanovená soudem účastníkům řízení se vztahuje pouze na první setkání s mediátorem, nikoliv na následnou účast v mediaci – ta je zcela dobrovolná, závisí na vůli všech zúčastněných stran a plně tak respektuje základní princip mediačního procesu. Účelem prvního setkání s mediátorem je informování stran o fungování mediace, o jejích možnostech, výhodách a principech.

Pokud se strany dohodnou, že mediaci zahájí, podepíší Smlouvu o provedení mediace a v rámci prvního setkání s mediátorem proběhne také jejich první mediace.

První nařízené setkání v rozsahu 3 hodin je stranami hrazeno dle vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora a činí 400,- Kč za každou započatou hodinu (200,- Kč každá ze stran). Odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem, nemusí mu následně soud zcela nebo zčásti přiznat náhradu nákladů řízení, nebo mu může za neuposlechnutí příkazu uložit pořádkovou pokutu.

 

2019  Mediace Turoňová  globbers joomla templates